måndag 1 mars 2010

Tors torn förstör Stockholms Stadsbild

Publicerad: 26 februari 2010, 16.53. Senast ändrad: 26 februari 2010, 16.59

Detaljplanen för Norra Station, Vasastaden 1:16, där Tors torn utgör en första etapp har nyligen klubbats av stadsbyggnads- och exploateringsnämnderna. Med sin överdrivna höjd skulle de ödesdigert förändra flera av Stockholms internationellt mest berömda stadsvyer.
Att knyta ihop Vasastaden med Karolinskas park- och institutionsområde är en god ambition, men att göra detta med en port av skyskrapor får motsatt effekt. Stadshuspolitikerna har nonchalerat de starka motargument som förts fram i debatten. Den 15:e mars tas planen upp i kommunfullmäktige för beslut.
Tornen är med sina drygt 140 meter ungefär dubbelt så höga som Wennergren Center och kommer att synas vida omkring. De vänder cirka femtio meter långa bredsidor åt de befintliga kvarteren intill. För Rödabergsområdet, klassat som riksintresse, skulle tornen bli en stor belastning. Den även i övrigt mycket höga exploateringen skapar inte det urbana stadsliv som man säger sig eftersträva, däremot mörka lägenheter och gårdar.
Som argument för tornen och den i övrigt höga exploateringen anför förespråkarna klimat- och miljövinster. Det blir tvärtom. Höga hus skapar kraftig blåst på marken runt husen och stora markområden med noll timmar sol, något som i vårt klimat är oacceptabelt.
Att skyskrapor skulle vara ekonomiska motsägs av byggföretag och forskare. Med ökat antal våningar stiger kostnaderna exponentiellt. Husets egen infrastruktur – konstruktion, hissar och trappor, installationer, säkerhetsanordningar mm – är mycket dyra och äter dessutom upp oproportionerligt stor del av den uthyrbara ytan.
Vi ifrågasätter:
• den stora höjden på Tors torn som olyckligt skulle dominera stadsbilden, både lokalt i grannskapet och i andra delar av staden
• den i övrigt mycket höga exploateringen som ger mörka lägenheter och markytor i stället för eftersträvade miljömässiga kvaliteter
Nu finns en chans för Stockholms politiker att tänka om: Återremittera planen för Vasastan 1:16, Norra Station!
ALEXIS PONTVIK arkitekt SAR/MSA, professor KTH
LOUISE NYSTRÖM arkitekt SAR/MSA, docent, professor em
BENGT OH JOHANSSON bebyggelsehistoriker
KARIN LIDMAR arkitekt SAR/MSA
samt ytterligare ett 50-tal andra arkitekter och kulturhistoriker

6 kommentarer:

 1. Mycket tyckande, få argument som håller för en analys. Låt oss titta på dem ett efter ett.

  1. Tors Torn skulle "ödesdigert förändra flera av Stockholms internationellt mest berömda stadsvyer".

  "Förändra" är ett objektivt uttryck, "ödesdigert" är ett synnerligen subjektivt. Ja, det blir en förändring, även om förändringen inte alls blir så stor som det görs gällande. Sett från Fjällgatan kommer TT att bli marginellt högre än Hötorgshusen men inte alls lika massiva. De flesta kyrktorn kommer att sticka betrdligt högre upp. De turister som bestämmer sig för att packa ihop och åka hem vid åsynen är nog lätt räknade, snarare kommer nog fler kameror att riktas åt hållet med den intressantaste och mest varierade skylinen.


  2. "TT motverkar ambitionen att knyta ihop Vasastaden och Karolinskas park- och institutionsområde".

  Det vore intressant att se hur analysen bakom det påståendet ser ut. Ambitionen är ju just att ersätta dagens ingenmanslandsliknande barriär med ett stadsområde, och ett stadsområde innehåller per definition hus. Tror man att TT ska generera en osynlig barriär som förhindrar passage? Kommer någon att vända om och vandra hem igen vid åsynen av de förskräckligt höga husen?


  3. TT "kommer att synas vida omkring".

  Lustigt nog tycks inte detta vara ett argument mot andra byggnader som redan nu syns vida omkring, t ex Stadshuset, Globen eller Wenner-Gren Center, som Alexis Pontvik et al. tar upp som exempel. Hur det automatiskt skulle vara dåligt att något syns förklaras inte heller.


  4. TT "är cirka femtio meter brett".

  Det är i så fall ett argument mot ganska många av stadens hus och i stort sett varenda innerstadskvarter. Notera att bredden 50 meter bara gäller bottenvåningarna; med föreliggande utformning smalnar husen av mot en bredd på bara ca 10 meter upptill.


  5. TT "skulle bli en stor belastning för Rödabergsområdet, klassat som riksintresse".

  Till att börja med så är hela Stockholms innerstad klassad som riksintresse. Vidare blir talet om "belastning" lite underligt om man inte preciserar vad denna belastning skulle bestå i. Husen ska ju inte byggas inne i Rödabergen-området så med vilka medel utövar de belastning på avstånd? Genom att sända ut strålar av pur ondska? Genom att bidra till att utbudet av affärer, kommunikationer och kultur ökar på ett besvärande och oönskat sätt?


  6. "Tornen skapar kraftig blåst och noll timmar sol på stora markområden".

  Moderna skyskrapedesigner vindtunneltestas grundligt och vind som leds ner på gatunivå är inte något problem längre. "Noll timmar sol"-argumentet håller inte heller om man tar i beaktande det faktum att solen går upp i öster och ner i väster och att det är fysiskt omöjligt för ett enda byggnadspar att ensamma lägga mer än en försvinnande liten del av utrymmet mellan dem i permanent skugga. Samma argument kan f ö också anföras mot varje existerande grupp av byggnader i staden.


  7. "Att skyskrapor skulle vara ekonomiska motsägs av byggföretag och forskare".

  Ett påstående som är möjligt att verifiera till sist. Jag emotser att få höra namnen på dessa byggföretag och forskare så vi kan diskutera deras argument och undanröja eventuella missförstånd och oavsiktliga feltolkningar som alltid kan uppstå.


  8. "Med ökat antal våningar stiger kostnaderna exponentiellt".

  Det skulle innebära att varje våning är mer än dubbelt så dyr som våningen under, ett uppenbart orimligt påstående. Kostnaden stiger förvisso med ökad bygghöjd, men inte så mycket som Alexis Pontvik et al. tror. Det är hur som helst en akademisk fråga eftersom det redan finns ett företag som vill bygga och jag gissar att det inte direkt ligger i det liberala partiets intresse att kommendera privata investerare att avsluta sina projekt därför att "de kostar för mycket" och tvinga dem att använda pengarna till något annat som är mindre misshagligt för Partiet.

  SvaraRadera
 2. En annan poäng: Det kan låta imponerande att 50 arkitekter skrivit på denna lista. Betänk dock att bara föreningen Sveriges Arkitekter har 10.500 medlemmar och att den här skriften förmodligen cirkulerats till samtliga. Antalet napp: mindre än 0,5 %. De som valt att *inte* skriva på är alltså mer än 200 gånger fler än de som gjort det.

  SvaraRadera
 3. Som den faktanörd Mikael verkar vara, missar han hela poängen med den kritiska artikeln. Den bygger på KÄNSLAN av att TT är ett för Stockholm väsensfrämmande objekt, som skulle bidra till att rasera bilden av den fint frammejslade staden. Man kan med andra ord tolka den som ett uttryck för den konstnärligt inkännande individens perspektiv.

  SvaraRadera
 4. Jaha, idel tycke-och-smakargument m a o, precis som jag sa i första raden. Alla har förstås rätt till en åsikt men det är ju inte det min kritik gäller, utan Pontviks bevisligen felaktiga påståenden och hans argument som bottnar i en personlig smak men framförs som om de vore objektiva fakta.

  SvaraRadera
 5. De som inga argument har försöker förvisso ofta spela på känslor. Det är därför det är viktigt att skärskåda deras påståenden, skala bort lagren av känsloappellerande retorik och påtala de direkta felaktigheter och den brist på substans som oftast dväljs därunder. När dessutom ett fåtals personliga estetik tar sig uttryck i en drift att bestämma över andras pengar och att försöka införa förbud mot vissa arkitekturstilar (samtidigt som de kallar sig liberaler!) så tycker nog i alla fall jag att det är dags att sätta ned foten.

  SvaraRadera