Bakgrundsmaterial om planer för höghus i Stockholm

Några bidrag till Stockholmssilhuetten…
Orgelpipan 6 (Scandic Hotel Continental)
SBN 2008-06-12: Pröva högre byggnad.
Därpå följer parallella uppdrag för ca 30 vån (ytterligare 20’ kvm utöver dagens 10’ kvm)
SBK 2009-01-15: ”Kontoret kan konstatera att hittills genomförda studier inte kunnat styrka
att en högre bebyggelse i tillräcklig omfattning når upp till de stadsbyggnadsmässiga
krav som måste ställas. - - - Kontoret ser därvid en möjlighet att stationsuppgången
bryts loss som ett eget ärende och drivs parallellt med studierna av en högre
byggnad på platsen.”
SBN 2009-01-22, m, s, kd: ”SBN är mycket positiv till projektet - - - Rätt utformad kan den (fastigheten) accentuera och komplettera både Klara kyrka och omgivningarna. Denna centrala plats och den storlek på byggnationen som är aktuell kräver en märkesbyggnad. Ska Stockholm kalla sig The Capital of Scandinavia måste staden också våga planera och bygga som det anstår en huvudstad och en världsstad.”
Fp, mp & v uttalar sig var för sig mot högt hus, medan c uttalar sig för…
SBK 2009-10-27: ”Kontoret föreslår att användningsbestämmelsen för trafikändamål utökas till att omfatta hela fastighetens källare och markplan. Den föreslagna lösningen innebär inte att man i dagsläget tar ställning till en bebyggelseutveckling i övrigt inom fastigheten.”
SBN 2009-11-05: Upprätta detaljplan för enbart stationsuppgång.
Västra City (spårområdet bakom Stockholm C)
Förslaget till ÖP 10: Utveckla city till en mer levande och attraktiv stadsmiljö.
Länsstyrelsens granskningsyttrande över förslaget till ÖP nov 2009, apropå bl a Västra city: ”Risk att strategin om förtätning inom vissa områden kan komma att leda till konflikter mellan olika viktiga kulturmiljövärden och exploateringsintressen”. ÖP innehåller ”ingen närmare analys av eller ställningstagande till de konflikter som kan uppkomma”.
SBN 2009-05-14: Beslut om programsamråd. S, fp, mp & v uttalar sig mot höga hus, c för.
Programsamråd sep-okt 2009, ännu ej redovisat för SBN.
2010: Stockholm Waterfront kontor, hotell- & kongressanläggning invigs
(12 vån över Klarabergsviadukten, 14 vån över kajplanet)
2012: Etapp I möjlig att färdigställa, omfattande ett kilformat kvarter väster om Waterfront, samt ett norr om Klarabergsviadukten, intill Klarabergshuset (ca 200 lgh + 12’ kvm kontor)
Planeras för ca 8 vån över Klarabergsviadukten, men kan innehålla Klara Torn i ca 25 vån.
2013: Spårväg City klar längs Klarabergsviadukten, 2017: Citybanan klar.
2020: Etapp II möjlig att färdigställa, omfattande hela spårområdet Tegelbacken-Kungsbron
(ca 500 lgh + 50’ kvm kontor)
Bebyggelsealt 1: Stadskvarter om ca 8 vån, Bebyggelsealt 2: Lameller om ca 15 vån.
Kista Science City
”Victoria Tower”, 30 vån hotell vid Kistamässan påbörjad 2009. Kista Torn, två bostadshus om 16 respektive 32 vån intill Kista Galleria vilar i väntan på byggherren JM:s beslut.
Hammarby sjöstad
Plan klar för Mårtensdal 6 med två kontorshus om 14 respektive 26 vån. Planen utställd juni-augusti 2006, men ännu ej antagen. Byggherren PEAB tvekar.
Hornsberg – Lindhagen (Nordvästra Kungsholmen)
Familjebostäder bygger bostadshus om 25 vån vid Lindhagensgatans slut.
Wallenstam bygger ”Kungsholmsporten”, två bostadshus om 20 vån vid Essingeledens fäste,
ursprungligen 16 vån, ytterligare 4 vån tillkom på stadsbyggnadsnämndens begäran.
Kv Basaren, Hantverkargatan
Nytt bostadshus för SKB på platsen för dagens basarbyggnad, 9 respektive 13 vån. Omarbetas
för närvarande (?) efter beslut SKB:s årsmöte.
Liljeholmen
Detaljplan för fyra 20-våningars bostadshus längs kajen klar, byggstart oklar.
Norra station
SBN 2009-12-10: Detaljplanen godkänns och överlämnas till KF. Mp res mot bl a höga hus.
Omfattar totalt 3500 lgh, 340’ kvm kontor & forskning,
inkl Tors torn, dubbeltorn vid Torsplan om ca 145 meter = ca 40 våningar.
Norra Djurgårdsstaden
2009-08-18: Sten Nordin & Joakim Larsson (m) presenterar ”Stockholmsfyren”, bostadstorn vid Lidingöbrons fäste, 187 m högt, 54 vån och ca 280 lgh, ritat av Rosenbergs arkitekter. Föreslås få 3D-fastighetsbildning med både hyres- och bostadsrätter, byggda av Skanska och Familjebostäder. Planarbete ej påbörjat.
SBN 2009-11-05: Planarbete påbörjas för de båda stålgasklockorna.
Den mindre ”Gasklocka 3” föreslås bli konsthall, den större ”Gasklocka 4”, ca 90 m hög,
föreslås ersatt med nytt bostadshus, ca 170 m högt, ca 47 vån och ca 520 lgh, ritat av
Herzog & de Meuron (Olympiastadion Peking & Tate Modern London), byggt av Oscar
Properties för 2-3 miljarder kr. Samråd våren 2010, antagande december 2010.